Yargı Reformu Paketi Mecliste

TBMM 1 Ekim'de açılacak, Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda hazırlanan 1. Yargı Paketi TBMM’nin ilk gündemi olacak.

Yargı Reformu Paketi Mecliste

AK Parti milletvekillerince hazırlanan Yargı Strateji Belgesi'nin 39 maddelik ilk paketi önce MHP, sonra da CHP ve İYİ Parti'ye sunulmuş ve paket üzerinde bazı görüşmeler yapılmıştı, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi başlığı altında TBMM'ye sunuldu.

Yargı paketinin genel gerekçesinde hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının geliştirilmesi, hukuki güvenliğin güçlendirilmesi, adalete erişimin kolaylaştırılması, makul sürede yargılanma hakkının gözetilmesi, yargıya güvenin arttırılması ve insan odaklı hizmet anlayışının güçlendirilmesi için 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesine uygun olarak teklifin sunulduğu belirtilmiştir. Özellikle ifade özgürlüğünü güçlendirmek, hızlı ve etkin yargılamanın sağlanması, mağdurların sosyal devlet ilkesine uygun olarak haklarını korunması, tutuklama tedbirinin şartlarının daraltılarak tutukluluğa üst sınır getirilmesi, kovuşturmanın mecburiliği ilkesine alternatif çözüm yollarının getirilmesi, mahkeme dışı çözüm yollarının geliştirilmesi, seri ve basit yargılama usullerinin getirilmesi ile bazı meslekler hakkında temel kurallar getirilmesi paketin yenilikleridir. paket detaylı olarak aşağıda incelenmiştir.

.

15 Yıl Kıdemi Bulunan Avukatlara Yeşil Pasaport

Teklifin 1. maddesine göre baro levhasına kayıtlı olan, fiilen avukatlık yapan ve en az 15 yıl kıdemi bulunan avukatlara hususi damgalı pasaport verilebilmesine imkan tanıyor. Ancak avukatların haklarında, Türk Ceza Kanunu'nda ikinci kitap dördüncü kısım dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci bölümde belirtilen suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan dolayı soruşturma veya kovuşturma bulunmaması şartı aranıyor.

.

Pasaportların İadesi

Teklifin 2. madesine göre milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, gruplara, terör örgütlerine üyeliği, iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilenler ile suç soruşturması veya kovuşturması nedeniyle pasaportları iptal edilen ya da pasaport talepleri reddedilenlere, belirli koşulların bulunması durumunda kolluk birimlerince yapılacak araştırma sonucuna göre İçişleri Bakanlığınca pasaportları verilebilecek. Böylece OHAL kapsamında kamu görevinden çıkarılmaları veya rütbelerinin alınması nedeniyle pasaportları iptal edilenler, OHAL Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK'nin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 5. maddesi ve 375 sayılı KHK'nin geçici 35. maddesi uyarınca pasaportları iptal edilenler, mahkemelerce yurtdışına çıkmaları yasaklananlar hariç olmak üzere pasaportları iptal edilenler ile haklarında pasaport verilmemesine yönelik idari işlem tesis edilmiş olanların pasaportları iade edilecek.

.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı

Teklifin 3. 4. 5. ve 6. maddelerine göre, hukuk alanındaki bilgi ve yetkinliğin ölçülmesini ve arttırılmasını sağlamak amacıyla hakim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda veya İdari Yargı Ön Sınavı'nda başarılı olmak şartı getirilecek. Sınavlar ÖSYM tarafından düzenlenecek, test şeklinde olacak, en az 150 soru sorulacak ve 100 puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na, hukuk fakültesinden mezun olanlar ile yabancı bir hukuk fakültesini bitirenlerden denklik belgesi alanlar girebilecek. Sınav yılda en az bir defa yapılacak.

İdari Yargı Ön Sınavı'na, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az 4 yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar girebilecek. Sınav, en az 2 yılda bir yapılacak.

Bu madde önümüzdeki yıl kayıt yaptıranlardan itibaren uygulanacak, böylece ilk sınavın 2024 yılında yapılması gündeme gelecek.

.

İdari Yargı Değişiklikleri

Teklifin 7. maddesine göre aynı veya farklı bölge idare mahkemesi dairelerince benzer olaylarda verilen kesin nitelikteki kararlar arasındaki aykırılık veya uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin gerekçeli istemler, uyuşmazlığın konusuna göre Danıştay İdari veya Vergi Dava Daireleri kurullarınca 3 ay içinde karara bağlanacak. Aykırılık veya uyuşmazlığın giderilmesine ilişkin olarak verilen kararlar kesin nitelikte olacak.

Teklifin 8. maddesine göre hukuk yargılamasında uygulanan ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma yapılmasına dair hükümler, idari yargıda da uygulanma imkanına sahip olacak.

.

Adli veya İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı

Teklifin 9. maddesine göre Siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarından mezun olanlar arasından, hakim adaylığına atananların sayısı, her dönemde atanacak toplam aday sayısının yüzde 20'sini geçemeyecek.,

Hukuk fakültesi mezunlarının Adli veya İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı'na girebilmeleri için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nda; hukuk fakültesi mezunu olmayanların İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı'na girebilmeleri için İdari Yargı Ön Sınavı'nda başarılı olmaları gerekecek.

Teklifin 10. maddesine göre adli yargı hakim adaylığı yazılı yarışma sınavı alan bilgisi konuları arasında iş hukuku da eklenecek.

.

Mülakat Kurulu

Teklifin 10. maddesine göre mülakat Kurulunun üye sayısı 5'ten 7'ye çıkarılacak, böylece Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreteri ile Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulundan bir üye de kurulda bulunacak. Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulunda; Yargıtay veya Danıştay mensubunun birden fazla olması halinde bu kişiler arasından, Yargıtay veya Danıştay mensubu bulunmaması halinde kurulda görev yapan hakim ve savcılar arasından her sınav için Danışma Kurulunca, üye tam sayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla, sınavın türüne göre bir asıl üye Mülakat Kuruluna seçilecek.

.

Türkiye Adalet Akademisi

Teklifin 11. ve 12. maddesine göre Türkiye Adalet Akademisi'nin kurulmasıyla yeniden düzenlecek, Türkiye Adalet Akademisinde ders verenlere ödenecek ders ücretlerini yeniden belirlenecek. Akademide ders vermekle görevlendirilen Yargıtay ve Danıştay üyeleri, hakim, savcılar, avukatlar, noterler ve alanında uzman kişiler, verdikleri her ders için ders ücreti alacak. Üniversite öğretim elemanlarının akademide ders vermesini sağlamak amacıyla bu kişilere Yükseköğretim Personel Kanunu'na göre ödenenin bir kat fazlası ders ücreti ödenecek.

.

Eleştiri Amacıyla Yapılan Düşünce Açıklamaları 

Teklifin 13. maddesine göre haber verme sınırlarını aşmayan veya eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları ağır, sert ve incitici olsa dahi suç oluşturmayacak, ancak düşünce açıklamaları demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olarak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesine uygun olarak sınırlandırılabilecek. Bu madde aslında uygulamadaki farklılıklar nedeniyle açıklayıcı bir düzenleme içermektedir.

.

Aile Mahkemeleri

Teklifin 14. ve 15. maddesine göre uzmanların aile mahkemesi bünyesine atanmaları usulünden vazgeçilerek, uzmanlar adliyelerde kurulacak müdürlükler bünyesine alınacak. Aile mahkemelerinde, Adalet Bakanlığınca adliyelerde görevlendirilen psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacılardan yararlanılacak.

.

Önödeme

Teklifin 16.maddesine göre önödemenin kapsamı genişletilerek önündeki zorlukların kaldırılması için 10 gün içerisinde ödeme yapmak yerine 10 gün içinde  başvuru yapmak ve Cumhuriyet Savcısının kararı ile 3 eşit taksitle ödenebilecek.

.

Cinsel Saldırı ve Cinsel İstismar Suçu

Teklifin 17. maddesine göre bu suçlarda mağdurların korunması ve daha fazla örselenmemesi için kovuşturma aşamasında mağdurun da rızasıyla ifadeleri kayıt altına alınabilecek, bu kayıtların korunması TCK 136. maddesinin nitelikli hali olarak kabul edilecek.

.

Tutuklulukta Geçen Süreler

Teklifin 18. maddesine göre soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından 6 ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işler bakımından ise 1 yılı geçemeyecek ancak Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitap dördüncü kısımında yer alan devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk; Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakımından bu süre en çok 1 yıl 6 ay olacak, gerekçesi gösterilerek 6 ay daha uzatılabilecek.

Bu maddede öngörülen tutukluluk süreleri, fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmamış çocuklar bakımından yarı oranında, 18 yaşını doldurmamış çocuklar bakımından ise dörtte üç oranında uygulanacak.

.

Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi

Teklifin 19. maddesine göre uzlaştırma ve ön ödeme kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere, cumhuriyet savcısı, üst sınırı 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı, yeterli şüphenin varlığına rağmen kamu davasının açılmasının 5 yıl süre ile ertelenmesine karar verebilecek. Suçtan zarar gören veya şüpheli, bu karara itiraz edebilecek.

Bu madde hükümleri, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar, kamu görevlisi tarafından görevi sebebiyle veya kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen suçlar ile asker kişiler tarafından işlenen askeri suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar hakkında uygulanmayacak.

.

İddianamenin İadesi

Teklifin 20. maddesine göre yargılamanın kısa sürede bitirilmesi için delillerin kovuşturma aşaması başlamadan toplanması amacıyla suçun sübutuna doğrudan etki edecek mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen iddianameler, önödemeye veya uzlaştırmaya ya da seri muhakeme usulüne tabi olduğu soruşturma dosyasından açıkça anlaşılan işlerde ön ödeme veya uzlaştırma ya da seri muhakeme usulü uygulanmaksızın düzenlenen iddianameler, soruşturma veya kovuşturma yapılması izne veya talebe bağlı olan suçlarda izin alınmaksızın veya talep olmaksızın düzenlenen iddianameler, iade edilecek.

.

Mağdurun Giderleri

Teklifin 21. maddesine göre soruşturma veya kovuşturma evresinde, dava nakli veya adli tıp işlemleri nedeniyle yerleşim yeri dışında bir yere gitme zorunluluğu doğması halinde mağdurun yapmış olduğu konaklama, iaşe ve ulaşım giderleri, Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.

.

Çocukların ve Mağdurların Beyanları

Teklifin 22. maddesine göre cumhuriyet savcısı veya hakim tarafından ifade ve beyanının özel ortamda alınması gerektiği ya da şüpheli veya sanık ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen çocuk veya mağdurların ifade ve beyanları özel ortamda uzmanlar aracılığıyla alınacak.

Cinsel istismar mağduru olan çocukların soruşturma evresindeki beyanları, bunlara yönelik hizmet veren merkezlerde cumhuriyet savcısının nezaretinde uzmanlar aracılığıyla alınacak. 

Mağdur çocuğun beyan ve görüntüleri kayda alınacak. Kovuşturma evresinde ise ancak maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından mağdur çocuğun beyanının alınması veya başkaca bir işlem yapılmasında zorunluluk bulunması halinde bu işlem, mahkeme veya görevlendireceği naip hakim tarafından bu merkezlerde uzmanlar aracılığıyla yerine getirilecek. Uzman bulunamadığı takdirde Bilirkişilik Kanunundan yararlanılacak. Mağdur çocuk yargı çevresi ve mülki sınırlara bakılmaksızın en yakın merkeze götürülmek suretiyle işlemler yerine getirilecek.

Beyan ve görüntülerin kayda alınmasında mağdurun rızası aranacak. Bu kayıtların korunması TCK 136. maddesinin nitelikli hali olarak kabul edilecek.

.

Seri Yargılama Usulü

Teklifin 23. maddesine göre seri yargılama usulü TCK'de yer alan, hakkı olmayan yere tecavüz; genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması; trafik güvenliğini tehlikeye sokma; gürültüye neden olma; parada sahtecilik; mühür bozma; resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan; kumar oynanması için yer ve imkan sağlama; başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçları ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun, Orman Kanunu; Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun; Kooperatifler Kanunu'nda yer alan bazı suçlarda uygulanabilecek.

Soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmediği takdirde cumhuriyet savcısı şüpheliyi, seri muhakeme usulü hakkında bilgilendirecek, seri muhakeme usulünün uygulanması şüpheliye teklif edilecek ve şüphelinin müdafi huzurunda teklifi kabul etmesi halinde bu usul uygulanacak. Cumhuriyet savcısı, suçun kanuni tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında tespit edeceği temel cezadan yarı oranında indirim uygulamak suretiyle yaptırımı belirleyecek. Mahkeme, şüpheliyi müdafi huzurunda dinledikten sonra eylemin seri muhakeme usulü kapsamında olduğu kanaatine varırsa talepte belirlenen yaptırım doğrultusunda hüküm kuracak; aksi takdirde talebi reddedecek ve soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla dosyayı cumhuriyet başsavcılığına gönderecek.

Mazeretsiz olarak mahkemeye gelmeyen şüpheli, bu usulden vazgeçmiş sayılacak.

Bu madde kapsamında yaptırım uygulanması, güvenlik tedbirlerine ilişkin hükümlerin uygulanmasına engel teşkil etmeyecek.

Seri muhakeme usulünün herhangi bir sebeple tamamlanamaması veya soruşturmanın genel hükümlere göre sonuçlandırılması amacıyla cumhuriyet başsavcılığına gönderilmesi hallerinde, şüphelinin seri muhakeme usulünü kabul ettiğine ilişkin beyanları ile bu usulün uygulanmasına dair diğer belgeler, takip eden soruşturma ve kovuşturma işlemlerinde delil olarak kullanılamayacak.

Suçun iştirak halinde işlenmesi durumunda şüphelilerden birinin bu usulün uygulanmasını kabul etmemesi halinde seri muhakeme usulü uygulanmayacak.

Seri muhakeme usulü, yaş küçüklüğü ve akıl hastalığı ile sağır ve dilsizlik hallerinde uygulanmayacak.

Resmi mercilere beyan edilmiş olup da soruşturma dosyasında yer alan adreste bulunmama veya yurt dışında olma ya da başka bir nedenle şüpheliye ulaşılamaması halinde seri muhakeme usulü uygulanmayacak.

Cumhuriyet savcısının talebi doğrultusunda mahkemece kurulan hükme itiraz edilebilecek.

.

Basit yargılama usulü

Teklifin 24. maddesine göre Asliye ceza mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını veya üst sınırı 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilebilecek.

Basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiği takdirde mahkemece iddianame, sanık, mağdur ve şikayetçiye tebliğ edilerek, beyan ve savunmalarını 15 gün içinde yazılı olarak bildirmeleri istenecek ve tebligatta duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususu da belirtilecek. Ayrıca, toplanması gereken belgeler, ilgili kurum ve kuruluşlardan talep edilecek. Beyan ve savunma için verilen süre dolduktan sonra mahkemece duruşma yapılmaksızın ve cumhuriyet savcısının görüşü alınmaksızın hüküm kurulacak.  Sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiği takdirde sonuç ceza 1/4 oranında indirilecek.

Mahkemece, koşulları bulunması halinde kısa süreli hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilebilecek veya hapis cezası ertelenebilecek ya da uygulanmasına sanık tarafından yazılı olarak karşı çıkılmaması kaydıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecek.

Hükümde, itiraz usulü ile itirazın sonuçları belirtilecek.

Mahkemece gerekli görülmesi halinde bu madde uyarınca hüküm verilinceye kadar her aşamada duruşma açmak suretiyle genel hükümler uyarınca yargılamaya devam edilebilecek.

Basit yargılama usulü, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik halleri ile soruşturma veya kovuşturma yapılması izne ya da talebe bağlı olan suçlar hakkında uygulanmayacak.

Basit yargılama usulü, bu kapsama giren bir suçun, kapsama girmeyen başka bir suçla işlenmiş olması halinde uygulanmayacak.

Teklifin 25. maddesine göre basit yargılama usulünce verilen hükümlere karşı itiraz edilebilecek. Süresi içinde itiraz edilmeyen hükümler kesinleşecek. İtiraz üzerine hükmü veren mahkemece duruşma açılacak ve genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacak. Taraflar gelmese bile duruşma yapılacak ve yokluğunda hüküm verilebilecek.

.

Uzlaştırma

Teklifin 26. ve 27. maddesine göre iş ve çalışma hürriyetinin ihlali, güveni kötüye kullanma, suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçları da uzlaştırma kapsamına alınacak.

Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen başka bir suçla aynı mağdura karşı işlenmiş olması halinde uzlaştırma hükümleri uygulanmayacak.

Uzlaştırma süresi 20 gün uzatılabilirken 2 defa 20 gün uzatılabilecek.

.

İstinaf

Teklifin 28. maddesine göre bölge adliye mahkemesi ceza dairelerince duruşma açılmaksızın, cezayı kaldıran veya cezada indirim yapılmasını gerektiren şahsi sebeplere ya da şahsi cezasızlık sebeplerine bağlı olarak daha az ceza verilmesini veya ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini gerektiren hallerde, hukuka aykırılığın düzeltilerek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilebilecek. 

Bölge adliye mahkemesi, soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmediğinin veya ön ödeme ve uzlaştırma usulünün uygulanmadığının anlaşılması ya da davanın ilk derece mahkemesinde görülmekte olan bir dava ile birlikte yürütülmesinin zorunlu olması halinde hükmün bozulmasına ve dosyanın yeniden incelenmek ve hükmolunmak üzere hükmü bozulan ilk derece mahkemesine veya kendi yargı çevresinde uygun göreceği diğer bir ilk derece mahkemesine gönderilmesine karar verebilecek. 

Buna göre sanık, müdafi, katılan ve vekilinin davetiye tebliğ olmasına rağmen duruşmaya gelmemesi halinde duruşmaya devam edilerek sanığın sorgu tutanakları anlatılmak suretiyle dava yokluklarında bitirilebilecek. Sanık hakkında verilecek ceza, ilk derece mahkemesinin verdiği cezadan daha ağır ise her durumda sanığın dinlenmesi gerekecek. 

Teklifin 29. maddesine göre Türk Ceza Kanunu'nda yer alan hakaret, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit, suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, kanunlara uymamaya tahrik, cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve devletin kurum ve organlarını aşağılama, silahlı örgüt, halkı askerlikten soğutma suçları nedeniyle verilen bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kararları temyiz edilebilecek. 

Teklifin 30. maddesine göre bölge adliye mahkemesi ceza dairelerinin kesin nitelikteki kararlarına karşı bölge adliye mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı itirazı üzerine daire itirazı yerinde görmezse dosyayı itirazı incelemek üzere ceza daireleri başkanlar kuruluna gönderecek. Kurula gönderilen itiraz dosyası hakkında, kararına itiraz edilen dairenin başkanı veya görevlendireceği üye tarafından kurula sunulmak üzere bir rapor hazırlanacak. Dairenin itirazı yerinde görmemesi üzerine başkanlar kurulunun itiraz hakkında vereceği kararlar ise kesin nitelikte olacak. Kanunun yayımlandığı tarihten önce itiraz yoluna başvurulup reddedilmiş olan itirazlar hakkında uygulanamayacak. 

.

Uygulama Tarihleri

Teklifin 31. maddesine göre tutukluluk süresi ile ilgili düzenleme, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren üç ay sonra uygulanacak.  Çocuk veya mağdurların ifade ve beyanlarının alınmasına ilişkin kurulması gereken merkezler, en geç 1/9/2020 tarihine kadar faaliyete geçirilecek, bu süreye kadar mevcut uygulama devam edecek. Seri muhakeme usulü ile basit yargılama usulüne ilişkin hükümler, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren 6 ay sonra uygulanacak. Temyiz edilebilecek hükümlerin genişletilmesine dair düzenleme, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde talep etmek koşuluyla aynı suçlarla ilgili olarak bölge adliye mahkemelerince verilmiş kesin nitelikteki kararlar hakkında da uygulanacak. Aile mahkemeleri ile çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal çalışma görevlilerine ilişkin düzenlemeler, bu maddenin yayımlandığı tarihten itibaren altı ay sonra uygulanacak.

.

İnfazın Ertelenmesi

Teklifin 32. maddesine göre bölge adliye mahkemesinde inceleme ve kovuşturmalarda verilen kararların sanık lehine olması halinde, bu hususların istinaf isteminde bulunmamış olan diğer sanıklara da uygulanma olanağı varsa bu sanıkların da istinaf isteminde bulunmuşçasına verilen kararlardan yararlanması ile hükmün bozulmasının diğer sanıklara etkisini düzenleyen maddenin uygulanma olanağının bulunduğu hallerde hükmü veren ilk derece mahkemesinden infazın ertelenmesine veya durdurulmasına ilişkin karar verilmesi istenebilecek. 

Karar verilmeden önce Cumhuriyet savcısı ve hükümlünün görüşlerini yazılı olarak bildirmesi istenebilecek. Karar, duruşma açılmaksızın verilecek ve bu karara karşı itiraz yoluna gidilebilecek. Erteleme veya durdurma talebinin kabulü, güvence gösterilmesine veya diğer bir şarta bağlanabilecek. 

.

Çocuk Koruma Kanunu

Teklifin 33. 34. ve 35  maddesine göre kamu davasının açılmasının ertelenmesine ilişkin hapis cezalarının üst sınırı 15 yaşını doldurmamış çocuklar bakımından 5 yıl olarak uygulanacak. Mahkemelerde görev yapacak kişilerin atanma usulünden vazgeçilerek uzmanlar adliyelerde kurulacak müdürlükler bünyesine alınacak.

.

İnternet Ortamında Yapılan Yayınlar

Teklifin 36.  maddesine göre İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu'nda yapılan değişiklikle, bazı suçlarda verilen erişimin engellenmesi kararları, ihlalin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verilecek. Ancak, teknik olarak ihlale ilişkin içeriğe erişimin engellenmesi yapılamadığı veya ilgili içeriğe erişimin engellenmesi yoluyla ihlalin önlenemediği durumlarda, internet sitesinin tümüne yönelik olarak erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.

.

Bazı Görevlerin Kaldırılması

Teklifin 37. maddesine göre bölge idare mahkemesi başkanlarının bölge idare mahkemesi dairelerinden birine başkanlık etme görevi kaldırılacak. Uzmanların çocuk mahkemeleri bünyesine atanma usulünden vazgeçilerek uzmanlar adliyelerde kurulacak müdürlükler bünyesine alınacak. Denetimli serbestlikle ilgili uyum maddeleri getirilecek.

.

Yürürlük ve Yürütme

Teklifin 38. ve 39. maddeleridir.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2019, 15:26

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER